แมคโดนัลด์ - ร่วมงานกับเรา
บุคลากรดี
พนักงานในองค์กรเป็นอีกหนึ่งมิติที่แมคโดนัลด์ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปยังลูกค้าโดยตรง การดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขจึงเป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ขณะที่ความท้าทายอยู่ที่การทำให้พนักงานทั้งองค์กรกว่า 9,000 คน รับรู้ข้อมูลและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน แมคไทยจึงได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า STEP UP เพื่อเป็นแนวยึดถือและปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน และยังมีผลต่อการผลักดันให้องค์กรเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้ Sanook @ Work ทำงานให้สนุก, Team to Win ร่วมกันรุกไปข้างหน้า, Exceed Customer Expectation พิชิตใจลูกค้า, People เห็นคุณค่าพัฒนาคน, Ultimate Ownership ปฏิบัติตนเสมือนเจ้าของ และ Passion to Win เพื่อครองความเป็นหนึ่ง
ร่วมงานกับเรา
รายละเอียดงาน
- พัฒนาข้อความเชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารและใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งแบรนด์ของ McDonald ในตลาด
- สนับสนุนและชี้แนะทีมการตลาดด้วยเหตุการณ์/ปัญหาของสื่อทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ร่วมกับสื่อสัมพันธ์
- อำนวยความสะดวกในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและความริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับทีมการตลาดและทีมปฏิบัติการโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ส่งเสริมการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านเหล่านี้
- สร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับนักข่าวท้องถิ่นผ่านเครือข่ายบุคคลหรือหน่วยงานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
- จัดการกรณีการร้องเรียนของลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของแมคโดนัลด์
- สร้างและกำหนดงบประมาณสำหรับโปรแกรมการสื่อสารโดยรวมโดยระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่กำหนดไว้และโปรแกรมเฉพาะของกิจกรรมในด้านต่อไปนี้: ประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์, ความสัมพันธ์กับรัฐบาล (รวมถึงผู้มีอิทธิพลหลัก), สื่อมวลชนสัมพันธ์, ลูกค้าสัมพันธ์, ปัญหา/วิกฤตการณ์ การจัดการ, การสื่อสารภายใน
- ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อต่อต้านความสำเร็จและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายขององค์กร
- จัดการและดูแลคลังข้อมูลของบริษัท
- ให้การสนับสนุน HR & OPS & TRN ในการพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรและคลังข้อมูล / ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงานคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือ โท สาขาประชาสัมพันธ์, สื่อสารการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมากกว่า 5 ปี
- เป็นเลิศในการสื่อสารและทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการเขียน การพูด การฟัง และการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
- เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะกิจด้วยทัศนคติที่สามารถทำได้
รายละเอียดงาน
- ดำเนินการและกำกับดูแลกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องและตรงเวลา
- ช่วยเหลือในกิจกรรมการจ่ายเงินเดือน เช่น การบันทึกชั่วโมงการทำงาน บันทึกเวลาประมวลผล การรวบรวมสถิติการจ่ายเงินเดือน การรักษาบันทึกการควบคุมการจ่ายเงินเดือน และการคำนวณการจ่ายเงินเดือน
- ปรับข้อผิดพลาดการจ่ายเงินเดือนและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
- ดูแลรักษาฐานข้อมูล HR เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบันทึกที่ถูกต้องของพนักงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตามที่กำหนดโดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นความลับจำกัด
- ทำหน้าที่เป็นตัวแก้ไขปัญหาและจุดยกระดับสำหรับปัญหาทางเทคนิคแบบวันต่อวันหรือปัญหาระบบที่ซับซ้อนที่ผู้ใช้ปลายทางหยิบยกขึ้นมา
- ดำเนินการฝึกอบรม HRIS และพัฒนาเอกสารของระบบ
- รับผิดชอบรายงาน HR ออกแบบและจัดทำรายงาน HR; รวมถึงสร้างและเรียกใช้รายงานได้อย่างแม่นยำ
- รับผิดชอบงานธุรการสำนักงานทั่วไปและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Management Information Systems, HR Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล การออกแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล HRIS
- มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี ในกระบวนการทำเงินเดือนและระบบ HRIS
- สามารถใช้ MS Excel, MS Word, MS Power Point และระบบ HRIS ได้เป็นอย่างดี
- ต้องมีแรงจูงใจในตนเอง มีไหวพริบ เชื่อถือได้ เป็นอิสระ มีแรงผลักดัน และเป็นผู้เล่นในทีมที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดงาน
- จัดการกระบวนการในการพัฒนาและการดำเนินการของสื่อการตลาดที่สนับสนุนการดำเนินการของโปรแกรมการตลาดเช่น เก็บสมุดย่อ POP พรีเมี่ยม และอื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรโมชันมีการวางแผนอย่างดี ดำเนินการ และวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการโฆษณาสำหรับพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพัฒนาและรับผิดชอบการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของโฆษณา (โทรทัศน์ วิทยุ กลางแจ้ง สิ่งพิมพ์ และร้านอาหาร ฯลฯ) สำหรับพื้นที่รับผิดชอบ
- อำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในระดับร้านค้าและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามความจำเป็น
- ติดตามและตรวจสอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่/รสชาติที่ 4 และแผนการสนับสนุนจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทันเวลา
- รับรองการใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ของ McDonald's อย่างเหมาะสม และรับรองว่าสื่อโฆษณาทั้งหมดได้รับการอนุมัติทางกฎหมายและสร้างสรรค์

คุณสมบัติ :
- ปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์หลายปีที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและแคมเปญ 5 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ใน QSR, FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดูแลรักษาและตรวจสอบระบบการประมวลผลเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลธุรกรรมเงินเดือนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง รวมถึงเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โครงการจูงใจ
- ออกแบบแพ็คเกจค่าตอบแทนตามเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ทบทวนและปรับ Pay Scale ของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับตลาดเป้าหมายได้ (ทั้งพนักงานประจำและ Sub-contract)
- ออกแบบและคำนวณรูปแบบโบนัสสำหรับผู้จัดการและไม่ใช่ผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีศักยภาพในการจ่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลตอบแทนของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน และยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดเป้าหมาย
- การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น และปรับเงินเดือนพิเศษประจำปี เสนอและควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หลักการ และเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ชุดยูนิฟอร์ม ประกันกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
- จัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายจัดการตามคำขอหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อให้ภาพรวมพร้อมรายละเอียดแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจต่อไป
- ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำแก่พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการสายงานทุกคนเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ขึ้นบนสุด