แมคโดนัลด์ - ร่วมงานกับเรา
บุคลากรดี
พนักงานในองค์กรเป็นอีกหนึ่งมิติที่แมคโดนัลด์ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปยังลูกค้าโดยตรง การดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขจึงเป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ขณะที่ความท้าทายอยู่ที่การทำให้พนักงานทั้งองค์กรกว่า 9,000 คน รับรู้ข้อมูลและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน แมคไทยจึงได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า STEP UP เพื่อเป็นแนวยึดถือและปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน และยังมีผลต่อการผลักดันให้องค์กรเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้ Sanook @ Work ทำงานให้สนุก, Team to Win ร่วมกันรุกไปข้างหน้า, Exceed Customer Expectation พิชิตใจลูกค้า, People เห็นคุณค่าพัฒนาคน, Ultimate Ownership ปฏิบัติตนเสมือนเจ้าของ และ Passion to Win เพื่อครองความเป็นหนึ่ง
ร่วมงานกับเรา
รายละเอียดงาน
• ดำเนินการและทำให้มั่นใจได้ว่าแผนการตลาด / กิจกรรมทางการตลาดเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ
• จัดการกระบวนการสำหรับการพัฒนาและการดำเนินการด้านสื่อการตลาดที่สนับสนุนการดำเนินการของโปรแกรมการตลาด เช่น สื่อที่ต้องส่งให้กับสาขา, POP, พรีเมี่ยม และอื่น ๆ
• มั่นใจว่าโปรโมชันมีการวางแผนดำเนินการและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มั่นใจได้ว่าสื่อต่างๆมีการวางแผนสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อการดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์โฆษณา (ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของตน
• อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมการตลาดทั้งหมดให้กับสาขาและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามความจำเป็น
• ติดตามและตรวจสอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ"
รายละเอียดงาน
มาตรฐานของแมคโดนัลด์ เวลาในการเก็บสินค้า (Holding Time) เวลาและคุณภาพของการให้บริการ คุณภาพของผลผลิตและวัตถุดิบ รวมทั้งความสะอาดและอนามัยภายในร้าน
• สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ภายในร้านตาม 16 รายการขั้นพื้นฐานของแมคโดนัลด์ (The 16 daily basic equipment checks)
• สามารถจัดการและรับผิดชอบต่องานสินค้าคงคลัง
• สามารถจัดการและรับผิดชอบต่องาน รายการเงินสด (Cash Sheets) การตรวจนับเงินรวมทั้งการฝากถอนเงินภายในร้าน
• ดูแลจัดเตรียม การวางตำแหน่งของบุคลากร, เครื่องมือ, และสินค้าของทางร้านในระหว่างช่วงเวลาทำงานของตน
• ฝึกสอนพนักงานให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
• สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานทั่วไป รวมทั้งงานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
• สามารถใช้ S.O.C (Station Observation Checklist) ในการประเมินผลงานของพนักงาน รวมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ทีมผู้จัดการ และพนักงานผู้นั้นรับทราบ
• สามารถจัดการเรื่องร้องทุกข์ของลูกค้าที่มีต่อทางร้าน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของทางร้านที่มีต่อลูกค้า
• สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของงานส่งเสริมการขายของทางร้าน
• เรียนรู้หลักการของงานบุคคลรวมทั้งกฎหมายแรงงาน และนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักงานบริการ
• ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
• สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียดงาน
• ดูแลรับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ใน P.M.C.
• สังกัดฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบทุกสาขาของ BC. แต่ละ PATCH
• ให้ความช่วยเหลืองาน V.I.P. ของร้านตามความเหมาะสม หรือ ผู้จัดการมอบหมาย
• ให้ความช่วยเหลืองาน STATION ของร้านตามความเหมาะสม หรือ ผู้จัดการมอบหมาย
• BC. จะเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรง โดยรับรายงานจากผู้จัดการสาขา
• ประเมินผลการทำงาน และปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราของ M.P.

• การศึกษาระดับ ปวช สาขาซ่อมบำรุงหรือช่างเทคนิค
• มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย 2 ปี
ขึ้นบนสุด